Activitats

BASES DEL CATORZÈ

PREMI “JORDI DOMÈNECH” DE TRADUCCIÓ DE POESIA

 

1.- Hi podran concórrer totes les traduccions al català (en qualsevol de les seves variants lingüístiques) de llibres de poesia.

2.- El premi consistirà en una dotació econòmica de 6.000 €, i en la publicació del llibre traduït –sempre que sigui possible disposar dels drets per fer-ne l’edició– dins la col·lecció “Jardins de Samarcanda” de Cafè Central i Eumo Editorial. L’edició es farà a la tardor de 2018.

3.- Les traduccions hauran de ser inèdites en la seva totalitat, de llibres sencers d’un autor (no antologies) i no tenir els drets contractats amb cap editor.

4.- Les obres originals poden haver estat escrites en qualsevol llengua.

5.- Es presentarà una còpia electrònica del llibre original en format PDF i un exemplar en format electrònic word de la traducció a l’adreça: cafecentral.poesia@gmail.com

6.- A la primera pàgina de la traducció s’hi consignarà el nom del Premi, autor, títol i edició de l’obra original, nom, cognoms, adreça postal, telèfon i adreça electrònica del traductor.

7.- Les obres concursants s’hauran de lliurar abans de les 24:00 hores del 31 de gener de 2018 a l’adreça electrònica abans esmentada.

8.- El Jurat estarà format per les següents persones: Feliu Formosa, Corina Oproae, Marta Pera, Jaume C. Pons Alorda, Joaquim Sala-Sanahuja, Dolors Udina i Víctor Sunyol —que actuarà com a secretari.

9.- El Jurat podrà demanar opinió a aquells especialistes que cregui convenient per tal d’avaluar la qualitat de les obres presentades en aquelles llengües en les quals no tingui prou competència.

10.- El Jurat podrà declarar desert el Premi i resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.

11.- El veredicte del premi es farà públic durant el mes d’abril de 2018, en un acte literari del qual s‘informarà oportunament.